RSS

DEFINISI, HUKUM DAN PERMASALAHAN AURAT DALAM ISLAM BERDASARKAN DUNIA SEMASA

KERTAS KERJA:

DEFINISI, HUKUM DAN PERMASALAHAN AURAT DALAM 
ISLAM BERDASARKAN DUNIA SEMASA
 Penulis: Ibn HassanDefinisi Aurat dalam Islam

          Pengertian aurat menurut bahasa ialah keaiban. Manakala menurut pengertian dan pandangan syarak ialah bahagian-bahagian tertentu pada bahagian badan manusia yang wajib ditutupi daripada pandangan orang yang diharamkan melihatnya (bukan mahram). Perbezaan batas-batas aurat adalah kerana hubungan keturunan dan kerana tali ikatan seperti perkahwinan,, mertua, menantu, ipar duai dan kerana penyusuan dan sebagainya.

            Perbahasan tentang permasalahan aurat sudah lama diperkatakan dan tidak pernah sunyi daripada dibahaskan. Malangnya, apa yang menyedihkan ialah sering kali permasalahan ini dibahaskan oleh oaring yang dikuasai nafsu dan tidak berlandaskan nas-nas yang sahih, sebaliknya kebanyakan mereka ini benci kepada sumber qat’ie.

            Namun yang beranggapan bahawa menutup aurat akan mejadi faktor kepada kemunduran Islam. Di samping itu, terdapat juga wanita muslim yang masih tidak tahu, tidak faham, dan salah faham mengenai cara menutup aurat mengikut syar’ie di dalam kehidupan mereka. Justeru itu, mereka inilah yang akan terjatuh kelembah kemaksiatan, dosa dan keharaman. Oleh itu, hukum menutup aurat ini adalah perkara yang serius dan harus diperhatikan betul-betul agar anda sebagai muslimah tidak terjerumus ke dalam kesesatan.

Dalil-dalil tentang aurat wanita

1.      Batasan aurat muslimah.

Aurat wanita ialah seluruh anggotanya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Leher dan rambutnya adalah aurat di hadapan lelaki ajnabi (bukan muhrim) walaupun sehelai. Pendek kata dari hujung mata hingga ke hujung kaki adalah aurat wanita kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Perkara ini berlandaskan firman Allah swt:

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali yang (biasa) Nampak darinya.”                                                                                      
                                                                                                                                        (surah an-Nur: 31)

Yang dimaksudkan “wa laa yubdiina ziinatahunnaa”(janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka), adalah “mahalla ziinatahinna” maksudnya “dan janganlah mereka menampakkan tempat-pempat (anggota tubuh) yang di situ dikenakan perhiasan. (Lihat Abu Bakar Jashshash, Akamul Qur’an, Juz III, Halaman 316)

Seterusnya kalimah “illa maa zhaharah  minha” bermaksud “kecuali yang (biasa) nampak darinya”. Ini bermakna ada anggota yang boleh dinampakkan iaitu wajah dan kedua tapak tangan. Ia disokong oleh beberapa orang sahabat iaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Aisyah. (al-Albani, 2001;66)

Ibnu Jarir Ath-Thabiri (wafat 310 hijrah) menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur’an Juz 98, m/s 84, mengenai apa yang dimaksudkan “kecuali yang (biasa) Nampak darinya”, katanya, pendekatan yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bahawa, yang dimaksudkan adalah wajah dan kedua tapak tangan.

Pendapat yang sama dinyatakan oleh Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya Al-Jamia li Ahkam Al-Qur’an Juz 11 halaman 229 (Al-Albani, 2001; 50 dan 57). Apa yang biasa nampak darinya adalah wajah dan kedua tapak tangan, dan kerana itu sahajalah anggota tubuh yang nampak dari kalangan muslimah di hadapan Rasulullah saw sedang baginda hanya mendiamkannya.

Dalil lainnya yang menunjukkan seluruh anggota badan ialah aurat kecuali kedua tapak tangan ialah sabda Rasulullah kepada Asma’ binti Abu Bakar:

“Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haid) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, sambil menunjukkan wajah dan kedua tapak tangannya”. (Hadis riwayat Abu Dawud)


2.      Aurat wanita dalam Hayaatul Am (Kehidupan Umum)

Yang dimaksudkan dengan hayaatul am adalah keadaan di mana keadaan wanita itu berada di luar dari kawasan rumahnya di mana mereka ini bercampur dengan masyarakat. Pakaian wanita dalam hayaatul ‘am iaitu di luar rumah terdiri dari dua jenis iaitu:

                                I.            Libas asfal (baju bawah) yang disebut sebagai jilbab.
                              II.            Libas ‘ala (baju atas) yang disebut sebagai khimar (tudung).Dengan dua pakaian inilah wanita boleh berada dalam hayaatul ‘am seperti di jalanan, pasar-pasar, kampus-kampus, taman-taman, dewan orang ramai dan seumpamanya. Dalil yang mewajibkan wanita memakai jilbab berdasarkan firman Allah:

“Wahai Nadi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menghulurkan jilbab.”
                                                                                                                                     (Surah al-Ahzab: 59)

Oleh sebab al-Qur’an berbahasa arab, dan perkataan ‘jilbab’ itu adalah perkataan arab. Maka kita hendaklah memahami apa yang dimaksudkan dengan ‘jilbab’ di dalam bahasa arab. Dengan erti kata lain, kita hendaklah memahami dan mengikuti apakah yang orang arab faham bila disebut jilbab.

Jadi apakah makna jilbab? Selain dari melihat sendiri dari nas-nas hadis tentang pakaian yang dipakai muslimah semasa zaman Rasulullah, kita juga boleh merujuk kepada kamus bahasa arab yang lain mengetahui apa itu makna “jilbab”. Dalam kitab al-Mu’jam Al-Wasith karya Dr. Ibrahim Anis, jilbab diertikan sabagai ats-Tsaubul musytamil ala al-Jasadi kullihi (pakaian yang menutup seluruh badan), atau ma fauqa ats-syiyab kal milhafah (pakaian luar yang dikenakan ke atas pakaian rumah seperti jubbah) atau al-mula’ah asy-tamilu bila al-mar’ah (pakaian wanita yang digunakan untuk menututpi seluruh tubuh wanita).

Berdasarkan pengertian hadis ini, jelaslah bahawa yang diwajibkan ke atas wanita adalah mengenakan pakai yang satu yang lururs dari atas hinggalah ke bawah, yakni hingga ke mata kaki.
Dalil yang mewajibkan mengenakan pakaian bahagian atas (khimar/tudung), seperti firman Allah:

“Hendaklah mereka menutup kain tudung ke dada mereka.”                                                                                                                                                                                                 (Surah an-Nur: 31)

Pakai jenis ini (jilbab dan khimar) wajib dipakai oleh muslimah (yang telah baligh) untuk menuju ke hayaatul ‘am. Setelah memakai dua jenis pakaian (jilbab dan khimar) maka barulah dibolehkan baginya untuk keluar. Jika tidak, maka haram baginya untuk keluar kerana perintah yang menyambut kedua jenis pakaian ini datang dalam bentuk yang umum. Mana-mana muslimah yang telah baligh dan melanggar perintah Allah, maka berdosalah mereka dan layak untuk mendapat seksa Allah di akhirat.

3.      Pakaian wanita dalam Hayaatul Khassah (Kehidupan khusus)

Yang dimaksudkan dengan hayaatul khassah adalah keadaan di mana seseorang itu menjalani kehidupannya di rumahnya bersama anggota keluarganya yang lain.
Adapun cara seorang muslimah itu menutup aurat di hadapan lelaki ajnabi dalam kehidupan khusus seperti di rumah atau di dalam kenderaan peribadi, syarak tidak menentukan bentuk pakaian/ fesyen tertentu tetapi membiarkan secara mutlak dengan tidak menentukannya dan cukup dengan mencantumkan lafaz dalam firmannya:

“Wa laa yubdiina”                                                                                                                                                                                                                                                              (Surah an-Nur: 31)

Ertinya: “Dan janganlah mereka menampakkan…”

Atau sabda Nabi saw: “Lam yashluh an yura minha.” Ertinya: “Tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya.”(Hadis riwayat Abu Dawud)

Jadi, pakaian yang menutupi semua auratnya kecuali muka dan tapak tangan dianggap sudah menutupi, walaubagaimana pun bentuknya. Tetapi ia tertakluk pada hukum tabbarruj.

Berdasarkan hal ini, maka setiap bentuk dan jenis pakaian yang dapat menutup aurat iaitu yang tidak menampakkan aurat dianggap sebagai penutup bagi aurat mengikut syar’ie, tanpa melihat bentuk, jenis dan fesyennya. Namun demikian, syara’ telah mensyaratkan dalam berpakaian agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit. Oleh kerana itu, apabila kain penutup itu tipis sehingga nampak warna kulitnya dan dapat diketahui sama ada warna kulitnya merah atau pun coklet, maka kain penutup ini tidak dibolehkan menjadi kain penutup aurat dan haram hukum memakainya.
4.      Wajib memakai tsaub, di samping jilbab

Tsaub ialah ‘pakaian di rumah’ iaiu pakaian yang dipakai oleh wanita di hadapan mahramnya semasa berada di hayaatul khassah (kehidupan khusus) tatkala tiada lelaki ajnabi (lelaki asing) di dalamnya. Dalil mengapa wajibnya mengenakan tsaub di dalam jilbab ialah berdasarkan firman Allah:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin berkahwin (lagi) tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (tsiyab) mereka, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka.”                                                                                                                                            (Surah an-Nur: ayat 60)

Ayat ini membenarkan wanita yang telah putus haid dan tidak ingin berkahwin lagi menanggalkan dan melepaskan pakaian (tsaub). Ini bermakna, jika tiada ‘pakaian’ di dalam jilbab, bermakna wanita yang telah putus haid berkenaan akan berbogel, walhal berbogel tidak dibenarkan. Justeru, tsaub wajib dipakai oleh muslimah di samping jilbab di dalam hayaatul ‘am atau hayaatul khas tatkala ada lelaki ajnabi.                     (Rujuk Imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitab Usulul Fiqh: 147-164, Abdul Wahab Khallaf kitab ilmu Usul Fiqh: 143-153, Syeikh Taqiudin an-Nabhani dalam kitab as-Syahsiyyah al-Islamiyyah Juz 3: 178-179)


Aurat ketika bersendirian

Para alim ulama mazhab telah pun mempunyai pelbagai pendapat dan pandangan yang berbeza-beza bagi aurat ketika bersendirian.

Bagi Imam Hanafi dan Imam Hambali, mereka berpendapat bahawa aurat ketika bersendirian adalah sebagaimana yang telah dilarang terhadap seorang yang mukallaf daripada mendedahkan auratnya di hadapan orang diharamkan melihatnya.

Manakala, pendapat dan pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi’e, aurat ketika kita sedang bersendirian adalah tidak diharamkan mendedahkan auratnya bahkan hanyalah makruh sahaja kecuali ketika dia sedang dalam keadaan yang darurat. Jika kita di dalam keadaan darurat, diharuskan kepada kita membukanya.


Aurat wanita bersama dengan wanita bukan Muslim

Aurat wanita Islam yang wajib ditutupi daripada dilihat oleh perempuan bukan muslim ialah dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Dalam surah an-Nur ayat 30-31 ada menyatakan batas-batas aurat dan perhiasan yang harus dan ridak harus di buka. Menurut tafsir Ibnu Abbas, muka dan tapak tangan atau disebut sebagai perhiasan zahir dikecualikan daripada anggota badan yang wajib ditutupi. Perhiasan batin iaitu telinga, leher, rambut, dada, dua lengan dan betis hanya harus dibuka ketika berada di rumah atau ketika berada di hadapan keluarga terdekat iaitu bapa, anak-anak, ibu bapa mertua dan adik beradik.

Anggota badan yang sulit seperti belakang badan, perut, kemaluan dan paha tidak harus dibuka sama sekali, sekalipun bersama keluarga terdekat atau bersama wanita, sama ada wanita muslim atau bukan muslim. Kecuali kepada suami sahaja yang diizinkan melihat seluruh anggota isteri.

Larangan bertabarruj

Adapun dalil yang melarang bertabarruj datangnya juga dari surah an-Nur, ayat 60. Iaitu firman Allah swt:

“Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin berkahwin (lagi) tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian (tsiyab) mereka, dengan tidak bertujuan mendedahkan perhiasan mereka dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.”                                                                                                           (Surah an-Nur: Ayat 60)

Mafhum muwafaqah (yang disepakati) dari ayat ini ialah jika perempuan tua yang telah terputus haid haram menampakkan perhiasan iaitu tabarruj, apatah lagi perempuan yang masih muda dan masih belum terputus haid serta berkeinginan untuk berumah tangga.

Kesimpulan

Sesungguhnya aurat wanita bukanlah hanya tudung semata-mata sebagai mana yang difahami oleh sebahagian umat Islam, sebaliknya apa yang paling penting ialah setiap muslimah mestilah memahami batasan aurat dalam hayaatul khassah (kehidupan khusus) dan hayaatul ‘am (kehidupan umum) menurut syarak selain menyedari keharaman bertabarruj atas semua wanita sama ada yang belum atau yang sudah putus haid. Menutup aurat mestilah didasari oleh iman dan taqwa untuk mengharapkan keredhaan Allah semata-mata bukan atas dasar hak asasi atau rutin harian.

Waallahu’alam….

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

8 comments:

Atiqah said...

tahniahh...akhirnya post jugak kertas kerja nih...

Ibn Hassan said...

alhamdulillah.... itu kehendak Illahi... dan atas bantuan awak juga yang menyemaknya.....

shinhyun_norbi said...

Selamat beramal..

Meri Yulizarni said...

alhmadlh, trm ksh ilmu dan nesehatnya

NuoWn mAlTz said...

saya mohon copy untuk rujukan ya..terima kasih

Joe Fanka said...

izin copas min buat referensi..
sukses selalu....

Anonymous said...

Jual gamis syar'i murah.

Unknown said...

Mohon copy untuk rujukan yaa

Post a Comment